VME

Laboratori

Home  >>  Laboratori

TRAJNIMET

TCPE
Operatorët e VME janë trajnuar nga organizmi i certifikimit të personelit “TCPE” për sigurinë në punë dhe përdorimin e pajisjeve elektike, në zbatim të ligjit Nr. 8734, dt 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve elektrike”. Ky trajnim u zhvillua në ambientet e zyrave Tiranë më datë 23.12.2019. Kompania VME ka kryer gjithashtu nje trajnim te brendshem me permbajtje te ngjashme me 22.12.2020.

ISO 17025
Punonjësit e laboratorit të VME janë trajnuar për kërkesat e standardit S SH E ISO/IEC 17025:2017 për Laboratorët e Testimit, procedurat manaxheriale dhe procedurat teknike.

ISO 17025:2017 dhe ISO 17020:2012
Kompania ka kryer trajnimin e personelit menaxherial për Standardet ISO/IEC 17025 dhe ISO/IEC 17020 pranë Hellenic Institute of Metrology (EIM) në Greqi.

Mirëmbajtja dhe Përdorimi i Stendave
Operatorët e laboratorit të VME janë trajnuar mbi Mirëmbajtjen dhe Përdorimin e Stendave sipas IEC 62053-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23, MID-III.

 

Trajnime Menaxheriale
Kompania VME-Verifikimi i Matësave Elektrik sh.p.k ndjek gjithashtu me prioritet Trajnimet që zhvillohen për implementimin dhe zbatimin e Standardit ISO 17025 dhe ISO 17020.

 • Trajnime Menaxheriale të brendshme
  Njohjen, implementimin dhe zbatimin e standardit ISO/IEC 17025:2017 dhe ISO/IEC 17020:2012,
  Procedurat e hartuara nga kompania, etj.

 

 • Trajnime Menaxheriale të jashtme
  Trajnime jashtë Shqipërisë, përkatësisht nga:
 • ΕΙΜ – Hellenic Institute of Metrology në Greqi,
  ISO 17025:2017 për aktivitetin e Kalibrimit dhe Testimit.
  ISO 17020:2012 për aktivitetin e Inspektimit.
  Disa çështje specifike Metrologjike.

 

 • ECLE – European Centre for Laboratory Excellence në Bruksel
  International Master Class për Implementimin e Standardit ISO/IEC 17025:2017 “Nga Teoria në Praktikë” Bruksel, Belgjikë.

 

 • ILAC Webinar – Sigurimi i cilësisë së të dhënave në CIPM MRA, datë 21/01/2021
  Përdorimi i të dhënave në mënyrë efektive – KCDB, ILAC Webinar

 

STANDARDET

S SH EN ISO/IEC 17020:2012
S SH EN ISO/IEC 17025:2017
S SH EN ISO/IEC 17000:2005
S SH EN ISO/IEC 17011:2017
S SH EN 62052-11:2020
S SH EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018
S SH EN 62053-21:2020
S SH EN 62053-22:2020
S SH EN 62053-23:2020
S SH EN 50470-1:2006/A1:2018
S SH EN 50470-2:2006/A1:2018
S SH EN 50470-3:2006/A1:2018
ILAC-G24
IEC TR 60736:1982
Rekomandimin OIML Nr. 46-1/2:2012
S SH EN 60445:2017
Direktiva Europiane 2014/32/EU
Direktiva Europiane 2019/944/EU
Direktiva Europiane 2012/27/EU
ISO 2859-1:2008
IEC/EN 61010-1:2010
IEC/EN 61010-2-010:2014
S SH EN 61326
S SH EN 60044-8:2002
IEC 61869-1:2009
IEC 61869-2:2012
IEC/EN 60512-3-1:2002
S SH EN 61557:2007