VME

Klientet

Home  >>  Klientet

OSSH Sh.A

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes

 

“MBI VERIFIKIMIN E MATËSAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE VULOSJEN E TYRE”

Nr. Prot. 6049/7  Datë 13.07.2023